Cieľom činnosti Dopravno – vedeckej spoločnosti je odborne a vedecky pracovať na problematike dopravy a rozvíjať dopravnú vedu ako uznávanú vedeckú disciplínu. Spoločnosť reaguje na meniace sa ekonomické, ekologické, sociálno-spoločenské, kultúrne a etické dimenzie trvalej udržateľnosti rozvoja a s nimi spojené aplikácie získaných informácií, poznatkov a znalostí pri vznikajúcej informačnej a znalostnej ekonomike spoločnosti. Problémy  dopravy rieši na základe teórie dopravy a dopravnej vedy.

DVS pri SAV rešpektuje slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré zaručuje čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky. Slobodne prejavuje svoje názory na odborné otázky dopravy v zhode s čl. 10 Európskeho dohovoru o ochrane práv a slobôd prijatého členskými štátmi Rady Európy.
Copyright © 2014 by Dopravno – vedecká spoločnosť